Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky půjčení obytného vozu, karavanu

 • minimální věk nájemce a osob řídících obytný vůz je 22 let
 • minimální praxe v řízení vozidel nejméně 2 roky
 • pro zapůjčení obytného vozu nebo karavanu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a platný doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • pronajatý vůz smí řídit (karavan táhnout za vozidlem) pouze nájemce, nebo osoba uvedená v nájemní smlouvě; v případě řízení jinými osobami než je nájemce, nájemce plně odpovídá za způsobené škody; je dobré zvážit svěření řízení vozidla/karavanu jiné osobě
 • v případě pronájmu karavanu si nájemce odpovídá sám za součet celkové hmotnosti soupravy tažného vozidla a karavanu z důvodu jeho způsobilosti k řízení této soupravy
 • minimální doba pronájmu jsou 4 dny, u karavanu 5 dnů.
 • při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací
 • v obytném voze nebo karavanu je přísný zákaz kouření
 • zákaz veškerých úprav na obytném voze a karavanu, včetně polepování, šroubování, vrtání

 

Předání a vrácení obytného vozu, karavanu

 • obytný vůz/karavan se předává i vrací v čistém stavu (exterier i interier)
 • obytný vůz se předává s plnou nádrží pohonných hmot (Nafta/Diesel)
 • nájemce obytný vůz/karavan vrací ve stavu, v jakém jej převzal, s plně natankovanou nádrží pohonných hmot a vyprázdněnou toaletní nádrží WC. Nájemce je povinen před předáním Dopravního prostředku zajistit jeho vyčištění a umytí, a to včetně WC. Nepředá-li Nájemce Dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. předá-li Dopravní prostředek nevyčištěný, neumytý, nebo s nedotankovanou nádrží pohonných hmot či s nevyprázdněnou toaletní nádrží WC, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve Kč 5.000,- Kč za vyprázdnění.
 • voda a plyn se nedoplňuje
 • obytný vůz/karavan nájemce přebírá od 10h ráno prvního dne půjčení
 • obytný vůz/karavan nájemce vrací do 17h posledního dne půjčení
 • převzetí vozidla/karavanu a seznámení se s zařízením a obsluhou trvá cca 40 – 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu/karavanu od nájemce, je nutno s touhle dobou počítat
 • při použití zařízení z výbavy (hasicí přístroj, lékárnička) je nutno zakoupit nové nebo se hodnota odečte z kauce

 

Platební podmínky

 • záloha 30% z celkové částky pronájmu je splatná do 5 dnů od rezervace, doklad  o zaplacení bude zaslán emailem, případně poštou
 • doplatek nájemného se platí nejpozději 30 dnů před převzetím vozu/karavanu
 • před zapůjčením obytného vozu/karavanu požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč
 • k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH (doumytí a finální čištění vozu, doplnění vody, výměna plynových lahví, doplnění chemikálií do WC, kontrola vozidla/karavanu). Neplatí se v případě půjčení nad 7 dnů.

 

Sankce

 • za ztrátu klíčů od vozidla/karavanu, osvědčení o registraci vozidla/karavanu, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace (pojištění) účtujeme smluvní poplatek 6.000,- Kč za každou ztracenou položku
 • při nadměrném znečištění vozu/karavanu účtujeme smluvní poplatek až 5.000,- Kč
 • v případě pozdějšího vrácení vozu/karavanu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtujeme smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení
 • při jakémkoliv poškození na autě nebo karavanu a jejich vybavení a interiéru vozu bude cena opravy odečtena z kauce

 

Storno podmínky

 • při odstoupení 60 dnů a více před zapůjčením činí odstupné 20% ceny nájemného
 • při odstoupení 50 až 59 dnů před zapůjčením činí odstupné 30% ceny nájemného
 • při odstoupení 30 až 49 dnů před zapůjčením činí odstupné 50% ceny nájemného
 • při odstoupení 15 až 29 dnů před zapůjčením činí odstupné 80% ceny nájemného
 • při odstoupení 8 až 14 dnů před zapůjčením činí odstupné 90% ceny nájemného
 • při odstoupení 7 dnů a méně před zapůjčením nebo v den zapůjčení, činí odstupné 100% ceny nájemného

 

Pojištění, nehody a poruchy

 • obytný vůz/karavan je havarijně pojištěn, spoluúčast 10% a ve stejném rozsahu se odpovědnost přenáší na nájemce
 • pojištění platí ve všech státech Evropy mimo Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie
 • při poškození obytného vozu/karavanu nebo ztrátě části interiéru nelze havarijní pojištění uplatnit, případná škoda se uplatňuje z vratné kauce
 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv havárii a škodu na vozidle nebo karavanu telefonicky přímo pronajímateli, non-stop
 • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen přivolat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události-nehodě a ve vlastním zájmu pořídit nákres a fotografie nehody a poškození vozu nebo karavanu
 • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého účastníka nehody, zelenou kartu a vyplnit i podepsat euroformulář pro zápis nehody (je ve výbavě vozidla)
 • veškeré opravy i nákup náhradních dílů je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • případné opravy je nutné provádět pouze v autorizovaném servise. Záznam o opravě je potřeba nechat zapsat do servisní knížky (je ve výbavě vozidla)
 • v případě poruchy nebo nehody je k dispozici 24h asistenční služba; po domluvě s možností náhradního ubytování
   

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES tímto Pronajímatel informuje zájemce, že zájemcem poskytnuté osobní údaje odeslané v poptávkovém formuláři nebo v následné smlouvě na pronájem vozidla(dále jen „osobní údaje“) zpracovává jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodu a pro účely plnění této smlouvy, případně pro účely plnění návazných smluv a transakcí (např. případné plnění pojištění apod.). Tyto osobní údaje nejsou Pronajímatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich předání smluvním partnerům Pronajímatele, jež mu poskytují služby související s uzavřením a plněním této smlouvy (pojištění, zprostředkovatelské služby, právní služby, účetní služby, financování atd.).